Terug naar de resultaten
Spoorhaven 39 in Berkel En Rodenrijs 2651 AV

Spoorhaven 39

2651 AV Berkel en Rodenrijs
Koopprijs € 465.000,- k.k. Beschikbaar
Bel of mail ons
010-4365700

Omschrijving

Betreft: Investment Memorandum voor een geheel verhuurd bedrijfsgebouw van in totaal ca. 460 m² vloeroppervlakte, verdeeld over een geconditioneerde opslagruimte, tweelaagse kantoorruimte en een entresol. Tot het gebouw behoren 3 eigen parkeerplaatsen en een aandeel in de gemeenschappelijke parkeer-/terreinvoorziening. Het gebouw is omstreeks 2002 gebouwd en later voorzien van een...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Belegging Totale oppervlakte 360 m²
Lees meer

Omschrijving

Betreft:
Investment Memorandum voor een geheel verhuurd bedrijfsgebouw van in totaal ca. 460 m² vloeroppervlakte, verdeeld over een geconditioneerde opslagruimte, tweelaagse kantoorruimte en een entresol. Tot het gebouw behoren 3 eigen parkeerplaatsen en een aandeel in de gemeenschappelijke parkeer-/terreinvoorziening. Het gebouw is omstreeks 2002 gebouwd en later voorzien van een entresol-verdieping en conditioneringsinstallatie voor de bedrijfsruimte. Het bedrijfspand is gelegen op een zichtbare hoeklocatie.

Het object is geheel verhuurd aan Delphi Pharmaceuticals B.V. en daarmee een interessante beleggingspropositie. Huurder is gelieerd aan verkoper waarmee eventuele nadere afspraken aangaande de huurovereenkomst tot de mogelijkheden behoren.

Ligging en bereikbaarheid:
De bedrijfsruimte is gelegen op bedrijvenpark Spoorhaven te Berkel en Rodenrijs (gemeente Lansingerland).

Park Spoorhaven is zowel met eigen- als openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Op loopafstand (ca.100 m²) is Randstadrail/metrostation "Rodenrijs" gelegen. De locatie ligt op 1 km afstand van "Rotterdam The Hague Airport" en is met de auto uitstekend te bereiken via de provinciale weg N471 met aansluiting op de N209 die de verbinding vormt tussen de rijkswegen A13 (Rotterdam – Den Haag) en de A12 (Den Haag – Gouda – Utrecht).

In de toekomst zal de N209 deel uitmaken van de Ring Rotterdam als snelweg die verbinding geeft tussen de A12, A13 en A16, waarmee het object nog beter bereikbaar wordt.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Berkel En Rodenrijs
Sectie: B
Nummer: 6789
Grootte: 4 are 50 centiare (ca. 450 m²)
Eigendomssituatie: Eigen grond.

Gemeente: Berkel en Rodenrijs
Sectie: B
Nummer: 9141
Grootte: 35 are 25 centiare (ca. 3.525 m²)
Eigendomssituatie: 3/44e aandeel in eigen grond.

Oppervlakte:
Verdieping: Metrage:
Bedrijfsruimte: ca. 290 m²
Kantoorruimte 1e/2e verdieping ca. 100 m²
Entresol: ca. 70 m²
Totaal: ca. 460 m²

Primaire huurgegevens:
Huurder Delphi Pharmaceuticals B.V.
Huuringangsdatum 18 december 2017
Expiratiedatum 18 december 2022
Huurtermijnen 5 jaar + 5 jaar, nadien onbepaalde tijd.
Huurprijs (prijspeil november 2016) € 30.500 per jaar, excl. BTW (pp 18 dec. 2017)
Indexering Jaarlijks per 1 januari, voor het eerst 1 januari 2020.
Huurovereenkomst ROZ model kantoorruimte in de zin van art. 7:230a BW, versie januari 2015
Opzegtermijn 12 maanden
Bijzonderheden Voor rekening van huurder zijn de kosten van onderhoud-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden aan het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van inspecties en keuringen aan het gehuurde.

Publiekrechtelijke bestemming:
Thans vigeert op de onderhavige locatie het bestemmingsplan ‘’Bedrijventerreinen Berkelse Poort, Rodenrijs en Spoorhaven’’, vastgesteld d.d. 29 november 2012. Conform het vigerende bestemmingsplan heeft het pand de bestemming ‘Bedrijventerrein’, als omschreven en nader toegelicht in de voorschriften van het bestemmingsplan zijn de aangewezen gronden onder meer bestemd voor bedrijven en bedrijfsactiviteiten alsook is ter plaatse een zelfstandig kantoor toegestaan. Het bestemmingsplan kan via www.ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd worden.

Eigenaarslasten:
(Volgens opgave, per 2018)
Onroerende zaakbelasting (Eig.): 0,2472% van de WOZ-waarde per jaar
BIZ Bedrijvenpark: € PM
Waterschapslasten: 0,0264% van de WOZ-waarde per jaar

Bouwjaar:
Omstreeks 2002 is de Spoorhaven 39 te Berkel en Rodenrijs conform opgave van de BAG opgericht.

Staat van oplevering:
Het object wordt te zijner tijd in verhuurde staat alsmede in de staat waarin het zich dan bevindt (as is, where is) geleverd.

Energielabel:
Het object beschikt niet over een energielabel.

Milieu/ondergrondse tank(s):
Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de milieukundige toestand van de registergoederen. Evenmin vrijwaart verkoper koper jegens (mogelijke) claims en aansprakelijkheden van derden, welke (zullen) voortvloeien uit of betrekking hebben op de milieukundige toestand van de registergoederen en/of de omgeving.

Conform vermelding in het Kadaster is het volgende bekend:

Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster
Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming
Betrokken bestuursorgaan Provincie Zuid-Holland
Afkomstig uit stuk Hyp4 57077/146 Ingeschreven op 19-08-2009 om 09:00

Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 19247/13 Rotterdam Ingeschreven op 04-08-1999

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 22638/30 Rotterdam Ingeschreven op 11-10-2002
Aanvullend stuk Hyp4 56737/129 is aanvulling op Hyp4 22638/30 Rotterdam
Ingeschreven op 03-06-2009 om 12:19

Uit opgave van Bodemloket.nl blijkt het volgende:

Statusinformatie
Vervolg: Uitvoeren aanvullende saneringsevaluatie.
Omschrijving: Er moet na het uitvoeren van de aanvullende sanering een aanvullende evaluatie worden opgesteld. In de aanvullende
evaluatie moet naar voren komen in hoeverre de aanvullende saneringsdoelstellingen zijn gehaald die in het aanvullende saneringsplan zijn geformuleerd.

In 2002 heeft een saneringsevaluatie plaatsgevonden conform opgave van Bodemloket.nl en DCMR.

Mocht blijken dat de registergoederen en/of de omgeving is of wordt verontreinigd of dat in de registergoederen asbesthoudende stoffen of ondergrondse tanks aanwezig zijn, dan zal dat nimmer aanleiding zijn tot ontbinding, tot betaling van enige schadevergoeding of tot enigerlei verrekening.

Bijzonderheden:
Koper dient zichzelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend te zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.
Verkoper hanteert een voorbehoud van goedkeuring voor een transactie door verkoper na prijs-/conditie(s) overeenstemming.

Koopsom:
€ 465.000,- k.k.

Leveringsdatum:
In overleg.

Bezichtiging:
Uitsluitend op afspraak is het mogelijk om het object intern te bezichtigen. Voor het plannen van een afspraak kan contact opgenomen worden met het kantoor van Parc Makelaars.

Garanties, verkoop op “as is, where is” basis:
Verkoper verkoopt op basis van het “as is, where is” principe en waarbij garanties vanuit verkoper niet of beperkt afgegeven worden, zowel qua omvang als tijd. De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. In aanvulling op het vorenstaande geeft de verkoper geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededeelt, of waarvan mededeling achterwege blijft.

Kosten:
De kosten van de overdracht, bestaande uit de notariskosten, het kadastrale recht en de overdrachtsbelasting zijn voor rekening van koper, met dien verstande dat de kosten m.b.t. het doorhalen van hypotheken, beslagen e.d. voor rekening van verkoper komen.

Notaris:
Naar keuze van koper.

Algemeen
Dit Investmentmemorandum is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging door de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. of andere personen, inhoudende een toezegging of andere verzekering met betrekking tot toekomstige beslissingen van de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. met betrekking tot het project, en deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. heeft geen verplichtingen jegens gegadigden die voortvloeien uit dit Investmentmemorandum. De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor de verkoopprocedure terzake van het object naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zich zonder opgaaf van redenen uit de verkoopprocedure terug te trekken. Indien de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld, zal dit niet leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding, daaronder begrepen eventuele schadevergoedingen, ongeacht het tijdstip waarop de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld en ongeacht of op dat tijdstip gesprekken of onderhandelingen gaande waren. Parc Makelaars B.V. handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever. Noch Parc Makelaars B.V. noch enige andere adviseur is verantwoordelijk jegens een ander dan de directe opdrachtgever voor het geven van advies in verband met het object en er bestaat jegens geen enkele ander persoon enige zorgvuldigheidsplicht.

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Parc Makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Overdracht Status Beschikbaar Koopprijs € 465.000,- kosten koper Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Nee Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 2002 Indeling Soort Object Belegging Totale oppervlakte 360 m² Perceeloppervlakte 3975 m² Parkeergelegenheid Parkeerpl. overdekt 0 parkeerplaats(en) Diversen Woonruimte Geen woonruimte aanwezig Nevenbestemming Kantoorruimte
Hoofdfunctie
Belegging
Beleggingstype
Bedrijfsruimte
Regio
Zuid-Holland
Adres tonen
Ja
Aantal zelfstandige verhuurbare eenheden
1
Oppervlakte
360 m²
Aantal huurders
1
Bruto aanvangsrendement
6%
Functie
Kantoorruimte
Oppervlakte
100 m²
Aantal verdiepingen
2
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.