Terug naar de resultaten
Te koop
Regio Zuid-Holland

Regio Zuid-Holland

Koopprijs € 695.000,- k.k. Beschikbaar
Bel of mail ons
010-4365700

Omschrijving

Betreft: Investment Memorandum voor een geheel verhuurd bedrijfsgebouw van in totaal ca. 404 m² vloeroppervlakte verdeeld over drie bouwlagen en twee bouwdelen. Het gebouw is omstreeks 1921 opgericht en in 2004 voorzien van een moderne aanbouw met eigen entree. Het object is gelegen op een markante hoeklocatie aan de Steegoversloot, hoek Doelstraat te Dordrecht, pal naast de Rechtbank. Het object...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Belegging Totale oppervlakte 404 m²
Lees meer

Omschrijving

Betreft:
Investment Memorandum voor een geheel verhuurd bedrijfsgebouw van in totaal ca. 404 m² vloeroppervlakte verdeeld over drie bouwlagen en twee bouwdelen. Het gebouw is omstreeks 1921 opgericht en in 2004 voorzien van een moderne aanbouw met eigen entree. Het object is gelegen op een markante hoeklocatie aan de Steegoversloot, hoek Doelstraat te Dordrecht, pal naast de Rechtbank. Het object is geheel verhuurd aan Apotheek Ritzen Dordrecht B.V. en daarmee een interessante beleggingspropositie.

Ligging en bereikbaarheid:
Op het drukst bevaren punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude Maas, ligt de stad Dordrecht, provincie Zuid-Holland.

Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen. Met ruim 288.000 inwoners en een nog veel groter verzorgingsgebied, vervult deze regio een belangrijke economische functie.

Gelegen in de historische binnenstad van de gemeente Dordrecht is de Steegoversloot een historische doorgaande weg met verbindingen naar de Voorstraat en Wijnstraat. In de directe omgeving bevinden zich diverse authentieke gebouwen en woningen gecombineerd met bedrijfsruimte. Tegenover het gebouw aan de Doelstraatzijde ligt de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht.

Het bedrijfsgebouw is goed bereikbaar per auto via de Singel en de Sint Jorisweg. Door de ligging aan de rand van het Stadscentrum zijn uitvalswegen eenvoudig beschikbaar en net buiten het voetgangersgebied.

De bereikbaarheid per OV is goed, mede door de aanwezigheid van een bushalte van buslijn 10 in de straat. De buslijn geeft directe verbinding naar het NS station Dordrecht Centraal en P+R Energiehuis. Het station is op ca. 10 min. loopafstand gelegen.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Dordrecht
Sectie: G
Nummer: 2571
Grootte: 2 are (ca. 200 m²)
Eigendomssituatie: Eigen grond.

Gemeente: Dordrecht
Sectie: G
Nummer: 2573
Grootte: 79 ca (ca. 79 m²)
Eigendomssituatie: Eigen grond.

Oppervlakte:
Verdieping: Metrage:
Begane grond, winkel: ca. 103 m²
Begane grond, dienstruimte: ca. 82 m²
1e verdieping: ca. 145 m²
2e verdieping: ca. 74 m²
Totaal: ca. 404 m²

Primaire huurgegevens:
Huurder Apotheek Ritzen Dordrecht B.V.
Huuringangsdatum 1 november 2016
Expiratiedatum 31 oktober 2027
Huurtermijnen Verlenging voor onbepaalde tijd
Huurprijs (prijspeil november 2016) € 50.000 per jaar, excl. BTW
Indexering Jaarlijks per 1 oktober (2018 voor het eerst)
Huurovereenkomst ROZ model bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW, versie juli 2012
Opzegtermijn 12 maanden
Bijzonderheden Ten aanzien van het onderhoud, herstel, vervanging en vernieuwing van de voorzieningen, geldt dat alle onderhoud herstel, vervanging en vernieuwing voor rekening en risico van huurder komt.

Publiekrechtelijke bestemming:
Thans vigeert op de onderhavige locatie het bestemmingsplan ‘’Historische Binnenstad’’, vastgesteld d.d. 15 augustus 2012 en geheel onherroepelijk in werking. Conform het vigerende bestemmingsplan heeft het pand de bestemming ‘Gemengd-2’. Als omschreven en nader toegelicht in de voorschriften van het bestemmingsplan zijn de aangewezen gronden onder meer bestemd voor wonen, detailhandel en kantoor. Het bestemmingsplan kan via www.ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd worden.

Eigenaarslasten:
(Volgens opgave, per 2018)
Onroerende zaakbelasting (Eig.): 0,2391% van de WOZ-waarde per jaar
Rioolheffing: € 95,06 per aansluiting per jaar
Waterschapslasten: 0,0484% van de WOZ-waarde per jaar

Bouwjaar:
Omstreeks 1921 is de Steegoversloot 30 te Dordrecht conform opgave van de BAG opgericht. Het gebouw is omstreeks 2004 aangevuld met een moderne aanbouw.

Staat van oplevering:
Het object wordt te zijner tijd in verhuurde staat alsmede in de staat waarin het zich dan bevindt (as is, where is) geleverd.

Energielabel:
Het object beschikt niet over een energielabel.

Milieu/ondergrondse tank(s):
Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de milieukundige toestand van de registergoederen. Evenmin vrijwaart verkoper koper jegens (mogelijke) claims en aansprakelijkheden van derden, welke (zullen) voortvloeien uit of betrekking hebben op de milieukundige toestand van de registergoederen en/of de omgeving.

Conform vermelding in het Kadaster is het volgende bekend:
Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening:
Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming
Betrokken gemeente Dordrecht Afkomstig uit stuk WKPB 163
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie Ingeschreven op 10-12-2005.

Uit opgave van Bodemloket.nl blijkt het volgende:
Statusinformatie
Vervolg: Voldoende onderzocht.
Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

Mocht blijken dat de registergoederen en/of de omgeving is of wordt verontreinigd of dat in de registergoederen asbesthoudende stoffen of ondergrondse tanks aanwezig zijn, dan zal dat nimmer aanleiding zijn tot ontbinding, tot betaling van enige schadevergoeding of tot enigerlei verrekening.

Bijzonderheden:
Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend te zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.
Verkoper hanteert een voorbehoud van goedkeuring voor een transactie door verkoper na prijs-/conditie(s) overeenstemming.

Koopsom:
€ 695.000,- k.k.

Leveringsdatum:
In overleg.

Bezichtiging:
Uitsluitend op afspraak is het mogelijk om het object intern te bezichtigen, voor het plannen van een afspraak kan contact opgenomen worden met het kantoor van Parc Makelaars.

Garanties, verkoop op “as is, where is” basis:
Verkoper verkoopt op basis van het “as is, where is” principe is verwerkt en waarbij garanties vanuit verkoper niet of beperkt afgegeven worden, zowel qua omvang als tijd. De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. In aanvulling op het vorenstaande geeft de verkoper geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededeelt, of waarvan mededeling achterwege blijft.

Kosten:
De kosten van de overdracht, bestaande uit de notariskosten, het kadastrale recht en de overdrachtsbelasting zijn voor rekening van koper, met dien verstande dat de kosten m.b.t. het doorhalen van hypotheken, beslagen e.d. voor rekening van verkoper komen.

Notaris:
Naar keuze van koper.

Algemeen
Dit Investmentmemorandum is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging door de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. of andere personen, inhoudende een toezegging of andere verzekering met betrekking tot toekomstige beslissingen van de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. met betrekking tot het project, en deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. heeft geen verplichtingen jegens gegadigden die voortvloeien uit dit Investmentmemorandum. De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor de verkoopprocedure terzake van het object naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zich zonder opgaaf van redenen uit de verkoopprocedure terug te trekken. Indien de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld, zal dit niet leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding, daaronder begrepen eventuele schadevergoedingen, ongeacht het tijdstip waarop de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld en ongeacht of op dat tijdstip gesprekken of onderhandelingen gaande waren. Parc Makelaars B.V. handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever. Noch Parc Makelaars B.V. noch enige andere adviseur is verantwoordelijk jegens een ander dan de directe opdrachtgever voor het geven van advies in verband met het object en er bestaat jegens geen enkele ander persoon enige zorgvuldigheidsplicht.

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Parc Makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Overdracht Status Beschikbaar Koopprijs € 695.000,- kosten koper Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Nee Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 1921 Indeling Soort Object Belegging Totale oppervlakte 404 m² Perceeloppervlakte 279 m² Parkeergelegenheid Parkeerpl. overdekt 0 parkeerplaats(en) Diversen Woonruimte Geen woonruimte aanwezig
Hoofdfunctie
Belegging
Beleggingstype
Bedrijfsruimte
Aantal zelfstandige verhuurbare eenheden
1
Oppervlakte
404 m²
Aantal huurders
1
Bruto aanvangsrendement
7%
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.