Gedragscode

Interne Gedragscode

Parc Makelaars B.V.

1. Doel
Deze interne gedragscode is bedoeld om medewerkers van Parc Makelaars B.V. richtlijnen mee te geven voor integer handelen door vast te leggen wat in het algemeen wel en niet als wenselijk gedrag moet worden beschouwd. De gedragscode is van toepassing op alle werknemers en directieleden alsmede op diegenen die op andere basis, bijvoorbeeld als uitzendkracht of stagiaire, werkzaam zijn voor Parc Makelaars B.V. Indien dit uitdrukkelijk uit de tekst blijkt, kan deze gedragscode ook van toepassing blijven op vroegere medewerkers.

2. Wet- en regelgeving
Medewerkers worden geacht zich te houden aan relevante wet- en regelgeving, met inbegrip van deze interne gedragscode. In alle gevallen is het verboden te handelen met voorkennis in de zin van de Wet Toezicht Effectenverkeer. Medewerkers die als makelaar, taxateur of als vastgoeddeskundige naar buiten treden zullen hun functie deskundig en onafhankelijk van anderen uitoefenen.


3. Toezichthouder
De directie benoemt een toezichthouder. Deze houdt toezicht op de nalevering van de interne gedragscode. Ook fungeert hij als vertrouwenspersoon en neemt hij daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht met betrekking tot de onder zijn aandacht gebrachte zaken. Als toezichthouder kan ook een externe, onafhankelijke, vertrouwenspersoon worden benoemd. De directie blijft altijd eindverantwoordelijk voor het gevoerde integriteitbeleid.

4. Geschenken, giften of uitnodigingen
Het geven of accepteren binnen redelijke grenzen van relatiegeschenken is toegestaan zolang hiermee niet de schijn van ongeoorloofde beïnvloeding wordt gecreëerd. Bij twijfel dient de medewerker te overleggen met de toezichthouder, die vervolgens bepaalt hoe dient te worden gehandeld.

Het aanbieden of aannemen van contant geld, cheques, waarde- en/of cadeaubonnen etc. als relatiegeschenk is verboden als de tegenwaarde hiervan méér dan € 500,-- bedraagt. Uitnodigingen voor lunches, diners, optredens, evenementen etc. zijn toegestaan zolang die niet buitensporig zijn. Bij twijfel dient ook hier te worden overlegd met de toezichthouder, die bepaalt hoe dient te worden gehandeld.

Uitnodigingen voor volledig of grotendeels door derden betaalde reizen, al dan niet in gezelschap door een partner, moeten vooraf worden goedgekeurd door de toezichthouder en de directie.

5. Nevenfuncties
Het is medewerkers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de toezichthouder en de directie verboden om tijdens de arbeidsovereenkomst een nevenfunctie te verrichten. Dit geldt voor functies zowel binnen als buiten werktijd en zowel betaald als onbetaald. Voor nevenfuncties (betaald of onbetaald) buiten werktijd zal de toestemming alleen kunnen worden geweigerd indien de uitoefening van de nevenfunctie in conflict kan komen met de gerechtvaardigde belangen en de onafhankelijke positie van Parc Makelaars B.V. Bij openbare, maatschappelijke en politieke functies zal de medewerker altijd dienen aan te geven dat hij niet namens Parc Makelaars B.V. optreedt en hij dient zich van stemming te onthouden indien wordt gestemd over zaken die Parc Makelaars B.V. betreffen of waarbij Parc Makelaars B.V. beroepsmatig is betrokken.

6. Handel in onroerend goed
Een afhankelijke positie door vermenging van zakelijke en privé belangen dient te worden voorkomen. Daarom is het medewerkers verboden een direct of indirect belang te hebben bij onroerend goed, tenzij dit dient voor eigen bewoning, langdurige belegging of in het kader van de huisvesting van Parc Makelaars B.V. Het is medewerkers uitdrukkelijk verboden direct noch indirect te handelen in onroerend goed. Ook zullen zij zich dienen te onthouden van risicodragende projectontwikkeling.

7. Geheimhoudingsplicht
Medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en aangelegenheden van Parc Makelaars B.V. en opdrachtgevers alsmede van projecten, ideeën, systemen en bestanden etc., waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan worden vermoed voor zover dit niet strijdig is met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht.

8. Melding van overtredingen
Wanneer medewerkers op de hoogte zijn van overtreding van deze gedragscode door anderen, zijn zij verplicht dit te melden aan de toezichthouder. Uitlokking tot overtreding moet eveneens worden gemeld.

9. Sancties
De directie zal bij overtreding van de interne gedragscode tot sancties overgaan, afhankelijk van de ernst van het geval. Alvorens te sanctioneren zal de directie advies vragen aan de toezichthouder.

10. Onvoorziene gevallen
Wanneer een bepaalde situatie niet is beschreven, maar in strijd is met de intentie van deze interne gedragscode, beslist de toezichthouder over de toepasselijkheid van de code en adviseert hij de directie zo nodig tot sancties over te gaan.

11. Handhaving van de interne gedragscode
Parc Makelaars B.V. verplicht zich tot naleving van deze interne gedragscode. De directie zal de gedragscode openbaar maken op de eigen website en er voor zorgdragen dat deze in de eigen organisatie bekend en begrepen is.

Rotterdam, maart 2013
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring